Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package 14.29.30031

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package 14.29.30031

Microsoft – 13,9MB – Freeware – iOS Windows
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Tổng quan

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 199.208 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package là 14.29.30031, phát hành vào ngày 10/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/08/2015.

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package đã chạy trên hệ điều hành sau: iOS/Windows. Tải về tập tin có kích thước 13,9MB.

Người sử dụng của Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package!

Cài đặt

người sử dụng 199.208 UpdateStar có Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản